Dades d'identificació

L'Associació de Treballadors/res Familiars de Catalunya ( ATFC ) és una associació inscrita en el Registre d'Entitats Jurídiques i de Dret. Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya amb la Secció. 2 núm. 8851. El seu domicili és C/Aragó, 227 1er 08007 Barcelona; N.I.F.: G58639667; Correu electrònic: atfc@atfc.cat

Vigència de la informació

L'accés al portal d' ATFC i així mateix la informació relativa a qualsevol dels serveis que aquesta conté comporta l'acceptació de les condicions contemplades en el present avís legal. D'igual forma la informació continguda en aquestes pàgines és la vigent en l'actualitat després de l'última actualització realitzada. No obstant, la informació relativa a productes i serveis oferts en aquesta pàgina web és exclusivament orientativa i de cap manera vinculant.


Propietat intel·lectual o industrial

El contingut de la present pàgina web està protegit per la Llei de Propietat Industrial o Intel·lectual. Per tant els continguts, codis font, forma, disseny, pàgines, marques, noms comercials, logotips així com denominació de productes, aplicatius i eines són propietat d' ATFC i la seva distribució, modificació, transmissió, còpia o qualsevol utilització dels mateixos ha de ser autoritzada expressament per ATFC . Ha d'advertir-se que la infracció de les normes protectores de la propietat industrial o intel·lectual comporta, en el seu cas, a més de les possibles responsabilitats econòmiques l'exigència de responsabilitats penals.


Responsabilitats

La informació continguda en aquestes pàgines web és la vigent en la data de la seva última actualització i no representa cap obligació contractual per ATFC, sinó que s'exposa amb finalitat informativa i no constitueix una oferta de compra o venda de cap tipus de producte o servei.

ATFC refusa qualsevol responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts de les seves pàgines web i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir l'accés, de manera temporal o definitiva sense necessitat d'avís previ. Tampoc es fa responsable sobre qualsevol informació no elaborada directament per l'empresa i refusa, de manera especial, qualsevol responsabilitat sobre la informació continguda en les pàgines web a les que es té accés mitjançant enllaços (links).

Així mateix, ATFC , no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir per l'ús d'ordinadors infectats amb virus informàtics, ni de les conseqüències derivades del mal funcionament del navegador (browser) o per l'ús de versions no actualitzades.

Política de privacitat i de protecció de dades

S'informa als usuaris de la pàgina web, en compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, sobre la política de protecció de dades de caràcter personal amb la finalitat que aquests decideixen de forma expressa, lliure i voluntària si desitgen facilitar a aquesta entitat les seves dades personals que siguin necessàries i per això els són sol·licitades a la pàgina web per a la prestació dels serveis de què disposa ATFC .

L'usuari haurà d'omplir els formularis amb dades verídiques, exactes, completes i actualitzades.

ATFC ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits a la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles. Igualment, ATFC s'obliga a complir l'obligació de secret respecte a les dades contingudes en el fitxer, establerta a la legislació de protecció de dades aplicable.

El registre de les dades personals aportades, comportarà, a més, l'acceptació voluntària per part seva en relació al tractament de les dades personals per part de ATFC per a incorporar-les dins del fitxer de contactes del qual és responsable ATFC per tal de rebre, a través de la pròpia ATFC , informació d'activitats i serveis de l'entitat en relació amb el seu objecte social.

En qualsevol cas, l'usuari o persona que el representi podrà exercir en qualsevol moment el dret d'accés, rectificació, cancel·lació, i en el seu cas, oposició d'acord amb l'establert a la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i la resta de normativa aplicable a l'efecte, dirigint una comunicació escrita a ATFC amb adreça a C/Aragó, 227 1er 08022 Barcelona, en la que s'acrediti la identitat de l'usuari.

ATFC .- Tots els drets reservats.